Your browser does not support JavaScript!

分類清單
首頁 > 中心成員
中心成員

  中心主任 王昱心

  聯絡電話:(03)890-5885

 📧 E-mail:yuhsin@gms.ndhu.edu.tw

  Facebook:https://www.facebook.com/zoe.wang.566148

  ✍  負責業務:決策中心主要事項、輔導學生社團等

 

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

 

 中心助理 曾暐娟

  辦公室:原住民民族學院 民B306

  聯絡電話:(03)890-5759

 📧 E-mail:kinu@gms.ndhu.edu.tw

  Facebook:https://www.facebook.com/kinu.yosio

 ✍  負責業務:辦理中心活動、執行中心業務事項